Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: “M Media”: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen M Media. “Opdrachtgever”: de wederpartij van M Media.

 

Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen M Media en de opdrachtgever waarop M Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Offerte

Offertes zijn 2 maanden geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Prijzen offerte

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat M Media een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden M Media eerst nadat deze schriftelijk door M Media zijn bevestigd.

2.5 In rekening te brengen kosten

Indien er voor een opdracht naar aanleiding van een offerte, voorontwerpen, uitgebreide schetsen of concepten worden vervaardigd, is M Media gerechtigd om werkelijk gemaakte kosten in rekening te kunnen brengen.

2.6 Meerdere opdrachtnemers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan M Media wenst te verstrekken, dient hij M Media, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2.7 Vertegenwoordigingsbevoegdheid opdrachtgever

De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van M Media zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

2.8 Algemene voorwaarden opdrachtgever

Andere algemene voorwaarden van een opdrachtgever worden door M Media van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door M Media worden aanvaard.

 

De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Uitvoeren opdracht

M Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal M Media de opdrachtgever mondeling of schriftelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M Media worden verstrekt.

3.3 Aansprakelijkheid gegevens

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledig, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor M Media kenbaar behoorde te zijn. M Media kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. M Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat M Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor M Media kenbaar behoorde te zijn.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien M Media op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan M Media namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5 Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan M Media, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te geven de laatste modellen, prototypen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

3.7 Termijn van levering

Een door M Media opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. M Media is ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever M Media na het verstrijken van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3.8 Contractsduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode voor de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Gebruik en licentie

4.1 Licentieverlening

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder toestemming van M Media niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van M Media veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerp aan te brengen of aan te laten brengen.

4.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

4.5 Bewijsexemplaar

De opdrachtgever zal, in geval een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, M Media kosteloos 5 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

 

Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die M Media voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Indien zich een honorariumwijziging tijdens de uitvoering van de opdracht voordoet, dan zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien M Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door ene gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van gebruikelijk door M Media gehanteerde honorariumtarieven.

 

Betaling

6.1 Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door M Media aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Periodieke betalingen

M Media heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

6.3 Betalingsverplichting

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door M Media gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.4 Wijzigen van prijzen

Ingeval van aantoonbare wijziging van kostprijsverhogende factoren, zoals belasting, na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst is M Media gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen met, dien verstande dat de opdrachtgever hier één maand van te voren op de hoogte van wordt gesteld.

6.5 Opeisbaarheid vorderingen

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van M Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.6 Volgorde van verrekening

M Media heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. M Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. M Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Opzegging

7.1 Schriftelijk opzeggen

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

7.2 Compensatie

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft M Media recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan M Media zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

Opschorting en ontbinding

8.1 Gronden

M Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.2 Redelijkheid en billijkheid

Voorts is M Media bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3 Ontbinding

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van M Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien M Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4 Schadevergoeding

M Media behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Aansprakelijkheid

9.1 Toepasselijkheid

Indien M Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Maximum bedrag

Indien M Media aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is teallen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur (verzekeraar) van M Media in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

9.3 Directe schade

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van M Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan M Media toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4 Indirecte schade

M Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 Opzet of grove schuld

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van M Media of zijn ondergeschikten.

 

Vrijwaringen

10.1 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart M Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Overmacht

11.1 Opschorting

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Definitie

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop M Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor M Media niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

11.3 Beroepen op overmacht

M Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M Media zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.4 Ontbinding

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5 Nakomen tijdens overmacht

Voorzoveel M Media ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is M Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Geheimhouding

12.1 Algemeen

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Beide partijen zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden, alsmede maar niet uitsluitend door het opleggen aan haar medewerkers van een gelijke verplichting.

12.2 Derden

Indien partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst, gebruik maken van diensten van derden, zullen zij deze derden een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen.

12.3 Schadeloosstelling

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, M Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en M Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is M Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Auteursrecht

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, het octrooirecht en het modelrecht, toe aan M Media. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend M Media daartoe bevoegd.

13.2 Beperkingen

Alle door M Media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van M Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.3 Hergebruiken

M Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.4 Naamsvermelding

Tenzij het werk zich er niet voor leent, is M Media te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van M Media openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13.5 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

13.6 Eigendom bij M Media

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door M Media tot stand gebrachte producten zoals werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, concepten en toepassingen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van M Media, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

13.7 Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft M Media de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Opdrachten zullen ter promotie op de website van M Media kunnen worden geplaatst, indien de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat zal dit kenbaar gemaakt moeten worden aan M Media.

13.8 Monster of model

Is aan de opdrachtgever een monster, model of prototype getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 

Geschillen

14.1 Bevoegde rechter

De rechter in de vestigingsplaats van M Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft M Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Inspanningsverplichting

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en M Media is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijziging en uitleg van de voorwaarden

16.1 Uitleg

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

16.2 Wijziging algemene voorwaarden

M Media is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

16.3 Beperkingen geldigheid

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling, welke van een zoveel mogelijke overeenkomstige strekking zal zijn.

 

Een spetterende video voor op de beurs?

Dat regelen we voor je!

Een stand laten maken kost geld. Maar hoe zorg je er voor dat je opvalt tussen alle andere standhouders? Met video!

GRATIS brainstorm

3 redenen om een beursvideo in te zetten:

  • Tijdens de beurs val je op! Trek bezoekers naar je stand. Je boodschap wordt goed verteld. (In beeld & geluid)

  • Laat potentiele leads je producten zien. Grote kans dat ze in gesprek gaan met jou of een collega.

  • Na de beurs stuur je een AfterMovie! Laat je bezoekers de beurs opnieuw beleven.

Nog niet overtuigd?

Wij geloven in helder en transparant! Bekijk onze showreel.

Onze werkwijze is simpel

We houden van duidelijkheid!
Omdat we niet met iedereen samenwerken willen we tijdens een gratis brainstorm kijken wat we voor je kunnen betekenen. Komen we er samen uit? Dan zijn dit de stappen tot succes!

Contact

Als eerst ben jij aan zet... Neem contact met ons op

Gratis Brainstorm

Tijdens onze eerste brainstorm brengen we je wensen in kaart

Voorstel

We komen met een voorstel. Jij weet waar je aan toe bent.

Akkoord opdracht?

Dan gaan we aan het werk

Storyboard

In het storyboard komt de video tot leven

Filmen, animeren en monteren

We gaan druk bezig met je eindproduct. Zodat jij opvallend aanwezig bent en kunt zorgen voor maximale conversie!

Als je ons niet wil geloven...

.. Dit zeggen onze klanten:

Wij maken je beursvideo!

Wij regelen alles van A tot Z

Gratis brainstorm, Snel een scherpe offerte, geen verrassingen.

GRATIS BRAINSTORM